دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی پزشکی
معرفی

مشخصات فردی

نام : علی   شیخانی

پست الکترونیکی : a-sheikhani@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی پزشکی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : رئیس دانشکده مهندسی پزشکی و مدیر گروه تخصصی بالینی(کارشناسی)

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378/11/01

علی شیخانی

علی شیخانی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : استادیار

^